உள்ளடக்கத்திற்கு செல்க
தயாரிப்பு தகவலுக்குச் செல்லவும்
விளக்கம்

Introducing the Kollwentz Blaufrankisch Setz 2014, a wine that will take your taste buds on an unforgettable journey. Crafted with precision and expertise, this wine is a true masterpiece.

~From the Vineyards~
The grapes used to make this wine are grown in the Kollwentz vineyards, which are located in the heart of Austria. The unique climate and soil in this region provide the perfect conditions for producing high-quality grapes.

~Tasting Notes~
Upon opening the bottle, you'll be greeted with a beautiful aroma of dark berries and spices. On the palate, the wine is full-bodied with a rich and complex flavor profile. You'll taste notes of black cherry, plum, and a hint of vanilla. The tannins are firm yet smooth, creating a long and satisfying finish.

~உணவு இணைகள்~
This wine pairs perfectly with a variety of dishes, including roasted meats, stews, and hearty pasta dishes. It's also a great accompaniment to a cheese board or charcuterie platter.

~The Perfect Gift~
Whether you're a wine connoisseur or simply looking for a special gift, the Kollwentz Blaufrankisch Setz 2014 is an excellent choice. It comes in a beautifully designed bottle that will impress any recipient.

Experience the magic of Kollwentz Blaufrankisch Setz 2014 for yourself. Order now and savor the taste of this exceptional wine.

கொல்வென்ட்ஸ் ப்ளூஃப்ராங்கிச் செட்ஸ் 2014

விற்பனை விலை €46.10
வழக்கமான விலை €81.74நீங்கள் காப்பாற்றினீர்கள்€35.64 இனிய

வரி சேர்க்கப்பட்டுள்ளது. கப்பல் இல் கணக்கிடப்படுகிறது checkout

விளக்கம்

Introducing the Kollwentz Blaufrankisch Setz 2014, a wine that will take your taste buds on an unforgettable journey. Crafted with precision and expertise, this wine is a true masterpiece.

~From the Vineyards~
The grapes used to make this wine are grown in the Kollwentz vineyards, which are located in the heart of Austria. The unique climate and soil in this region provide the perfect conditions for producing high-quality grapes.

~Tasting Notes~
Upon opening the bottle, you'll be greeted with a beautiful aroma of dark berries and spices. On the palate, the wine is full-bodied with a rich and complex flavor profile. You'll taste notes of black cherry, plum, and a hint of vanilla. The tannins are firm yet smooth, creating a long and satisfying finish.

~உணவு இணைகள்~
This wine pairs perfectly with a variety of dishes, including roasted meats, stews, and hearty pasta dishes. It's also a great accompaniment to a cheese board or charcuterie platter.

~The Perfect Gift~
Whether you're a wine connoisseur or simply looking for a special gift, the Kollwentz Blaufrankisch Setz 2014 is an excellent choice. It comes in a beautifully designed bottle that will impress any recipient.

Experience the magic of Kollwentz Blaufrankisch Setz 2014 for yourself. Order now and savor the taste of this exceptional wine.

கொல்வென்ட்ஸ் ப்ளூஃப்ராங்கிச் செட்ஸ் 2014
அலமாரியின் தலைப்பு

Wevino ஸ்டோருக்கு வரவேற்கிறோம்!

வயது சரிபார்ப்பு

நீங்கள் தொடர்வதற்கு முன், கீழே உள்ள கேள்விக்கு பதிலளிக்கவும்

நீங்கள் வயதாகும்போது திரும்பி வாருங்கள்

மன்னிக்கவும், இந்த ஸ்டோரின் உள்ளடக்கத்தை இளைய பார்வையாளர்களால் பார்க்க முடியாது. நீங்கள் வயதாகும்போது திரும்பி வாருங்கள்.

ஒத்த தயாரிப்புகள்