உள்ளடக்கத்திற்கு செல்க
தயாரிப்பு தகவலுக்குச் செல்லவும்
விளக்கம்

Interesting Facts About Spy Valley Sauvignon Blanc Wine

Spy Valley is a renowned winery located in the picturesque Marlborough region of New Zealand. The winery has made a name for itself through the production of outstanding wines, including the Spy Valley Sauvignon Blanc which has gained recognition for its exceptional quality.

ஒயின் தயாரிக்கும் நுட்பங்கள்

The grapes used in the production of the Spy Valley Sauvignon Blanc are exclusively sourced from the estate's vineyard in Marlborough. The grapes are pressed immediately after harvesting to extract the juice, which is then fermented in stainless steel tanks. To impart a full-bodied texture and complexity, a small portion of the wine is aged on lees for five months. The final product is a wine with a unique and complex flavor profile.

சுவை குறிப்புகள்

On the nose, the Spy Valley Sauvignon Blanc offers intense aromas of passionfruit, ripe tropical fruits, and a subtle herbaceous note. On the palate, the wine is crisp and refreshing, with a delicate mineral undertone. The wine has a zesty acidity, balanced by a full-bodied texture, which lends itself to a long and elegant finish.

விருது பெற்ற ஒயின்

The Spy Valley Sauvignon Blanc has won numerous awards and accolades from wine critics. The 2019 vintage was awarded a gold medal at the 2020 New World Wine Awards and a 91-point rating from Wine Spectator. This recognition is a testament to the exceptional winemaking techniques employed by Spy Valley.

உணவு இணைத்தல் பரிந்துரைகள்

The Spy Valley Sauvignon Blanc is an extremely versatile wine that pairs well with a variety of dishes. It is an excellent complement to seafood, particularly shellfish, and is also great with salads and light appetizers. Its crisp acidity also makes it an ideal wine for spicy cuisines such as Thai or Indian.

இறுதி எண்ணங்கள்

The Spy Valley Sauvignon Blanc is a wine that truly represents the distinct character of Marlborough's terroir. Its exceptional quality and unique flavor profile make it a must-try for wine enthusiasts. Whether you're looking for a refreshing wine to enjoy on a sunny afternoon or need something to complement a flavorful meal, the Spy Valley Sauvignon Blanc is a great choice.

2022 ஸ்பை வேலி சாவிக்னான் பிளாங்க்

வழக்கமான விலை €14.20

வரி சேர்க்கப்பட்டுள்ளது. கப்பல் இல் கணக்கிடப்படுகிறது checkout

விளக்கம்

Interesting Facts About Spy Valley Sauvignon Blanc Wine

Spy Valley is a renowned winery located in the picturesque Marlborough region of New Zealand. The winery has made a name for itself through the production of outstanding wines, including the Spy Valley Sauvignon Blanc which has gained recognition for its exceptional quality.

ஒயின் தயாரிக்கும் நுட்பங்கள்

The grapes used in the production of the Spy Valley Sauvignon Blanc are exclusively sourced from the estate's vineyard in Marlborough. The grapes are pressed immediately after harvesting to extract the juice, which is then fermented in stainless steel tanks. To impart a full-bodied texture and complexity, a small portion of the wine is aged on lees for five months. The final product is a wine with a unique and complex flavor profile.

சுவை குறிப்புகள்

On the nose, the Spy Valley Sauvignon Blanc offers intense aromas of passionfruit, ripe tropical fruits, and a subtle herbaceous note. On the palate, the wine is crisp and refreshing, with a delicate mineral undertone. The wine has a zesty acidity, balanced by a full-bodied texture, which lends itself to a long and elegant finish.

விருது பெற்ற ஒயின்

The Spy Valley Sauvignon Blanc has won numerous awards and accolades from wine critics. The 2019 vintage was awarded a gold medal at the 2020 New World Wine Awards and a 91-point rating from Wine Spectator. This recognition is a testament to the exceptional winemaking techniques employed by Spy Valley.

உணவு இணைத்தல் பரிந்துரைகள்

The Spy Valley Sauvignon Blanc is an extremely versatile wine that pairs well with a variety of dishes. It is an excellent complement to seafood, particularly shellfish, and is also great with salads and light appetizers. Its crisp acidity also makes it an ideal wine for spicy cuisines such as Thai or Indian.

இறுதி எண்ணங்கள்

The Spy Valley Sauvignon Blanc is a wine that truly represents the distinct character of Marlborough's terroir. Its exceptional quality and unique flavor profile make it a must-try for wine enthusiasts. Whether you're looking for a refreshing wine to enjoy on a sunny afternoon or need something to complement a flavorful meal, the Spy Valley Sauvignon Blanc is a great choice.

2022 ஸ்பை வேலி சாவிக்னான் பிளாங்க்
அலமாரியின் தலைப்பு

Wevino ஸ்டோருக்கு வரவேற்கிறோம்!

வயது சரிபார்ப்பு

நீங்கள் தொடர்வதற்கு முன், கீழே உள்ள கேள்விக்கு பதிலளிக்கவும்

நீங்கள் வயதாகும்போது திரும்பி வாருங்கள்

மன்னிக்கவும், இந்த ஸ்டோரின் உள்ளடக்கத்தை இளைய பார்வையாளர்களால் பார்க்க முடியாது. நீங்கள் வயதாகும்போது திரும்பி வாருங்கள்.

ஒத்த தயாரிப்புகள்